MATERYEL VE METOD

NERİUM OLEANDER (N.O.) EKSTRELERİ, DOZAJLAR

N.O. ekstreleri 5,135,745 numaralı A.B.D. patentinde açıklanan teknik ile hazırlanırlar. (Formülün Türkçe tercümesi için burayı tıklayınız.)

N.O. ekstreleri iğne ile, ağızdan veya krem olarak kullanılabilir. N.O.I. ( Nerium Oleander for injection)(veya kısaca NOI) iğne olarak kullanılan N.O. ekstresi, N.O.O. ( Nerium Oleander for oral use) (veya kısaca NOO) ağızdan verilen N.O. ekstresi anlamına gelir.

Bu sitede anlatılan vakalarda; bir hastaya NOI verildi dendiğinde intramüsküler enjeksiyon, NOO verildi dendiğinde ise ağızdan verildiği kasdedilir.

Ekstrelerin özgül ağırlıkları 1.012 g/mL (+/- 0.002g/mL)'dir.

60kg'lık bir insan için; NOI'nin terapötik maksimum dozu 1mL/gün (yaklaşık 12mg N.O. katı maddesi/gün), NOO'nun terapötik maksimum dozu ise 3mL/gün (yaklaşık 36mg N.O. katı maddesi/gün'dür. Diğer bir deyişle; günlük terapötik doz NOI için 0.017mL/kg, veya 0.2mg/kg N.O. katı maddesidir.

NOI'nin Balb/c fareleri üzerinde (20+/- 3 gram) tesbit edilen LD50 dozu 0.8cc/faredir (40mL/kg veya 480mg N.O. katı maddesi/kg).

ETİK TEMEL

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi'nin 11. maddesi şöyle demektedir: "Tecrübe maksadı ile insanlar üzerinde hiç bir cerrahi müdahale yapılamayacağı gibi aynı maksatla, kimyevî, fiziki veya biyolojik şekilde herhangi bir tedavi de tatbik edilemez. Klâsik metotların bir hastaya fayda vermeyeceği klinik veya lâboratuvar muayeneleri neticesinde sabit olduğu takdirde, daha önce, mûtat tecrübe hayvanları üzerinde kâfi derecede denenmek suretiyle faydalı tesirleri anlaşılmış olan bir tedavi usulünün tatbiki caizdir. Şu kadar ki, bu tedavinin tatbik edilebilmesi için, hastaya faydalı olacağının ve muvaffakiyet elde edilmemesi halinde ise mûtat tedavi usullerinden daha elverişsiz bir netice alınmayacağının muhtemel bulunması şarttır. Evvelce tecrübe edilmiş olmamakla beraber, zarar vermesine ihtimal bulunmayan ve hastayı kurtarması katî görülen bir müdahale yapılabilir."

N.O. tedavisi Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi'nin bu maddesine göre uygulanagelmiştir.

N.O. TEDAVİSİNİN AŞAMALARI

İnopere ve ileri derecede kanserden muztarip bir hasta N.O. tedavisinde şu aşamalardan geçer:

 • TEST

  Bir gün ile bir hafta arasında olabilen bu sürede hastaya uygun dozajlar tespit edilir. Hastaların yaklaşık % 70'inde dozajla ayarlanabilen, kontrolü kolay bir ateş yükselmesi görülür. Dozaj; maksimum ateş 37.5-38.2o C arasında olacak şekilde belirlenir. N.O. ateşi iğne yapıldıktan iki-dört saat sonra yükselmeye başlar, iki-dört saat devam eder, sonra kendiliğinden normale düşer. İğneden sonra ateş çıkmayan hastaların sabit dozları belirlenir.

 • NORMAL TEDAVİ

  Genel olarak haftada altı gün NOI vurularak tedavi gerçekleşir. Gastrointestinal sistem kanserlerinde NOO da ek olarak verilir. N.O. tedavisine başladıktan takriben iki ay sonra hastanın tıbbi kontrolden geçmesi istenir. Şayet hasta N.O. tedavisinden fayda görüyor ise, bu kontrol hastanın tedaviye başlarken yaptırdığı tıbbi kontrol ile karşılaştırıldığında hastalıkta gerileme veya, an azından, hastalığın ilerlemesinde durma göstermelidir. Böyle durumda hastaya N.O. tedavisine devam edebileceği bildirilir. Şayet kontrol; durma veya gerileme göstermiyor ise, hastaya N.O. tedavisinin fayda sağlamadığı bildirilir ve tedaviye devam edilmez. Şayet NOI'den sonra ateş çıkıyor ve hasta fayda görüyor ise, normal tedaviye NOI'den sonra ateş çıkmayana kadar devam edilir. Tıbbi kontroller tümör(lerin)ün tamamen kaybolduğunu gösteriyor olsa bile, şayet NOI'den sonra ateş çıkıyor ise bu daha vücudun habis hücrelerden tümü ile temizlenmediğini gösterir ve normal tedaviye devam edilir. NOI'den sonra ateş çıkmayan, hergün sabit doz NOI alan ve fayda gören hastalarda normal tedaviye; tıbbi kontrollerin hastalığın tamamen kaybolduğunu göstermesine kadar devam edilir. Normal tedavi süresinin, genellikle, üç ila onsekiz ay arasında değiştiği görülmüştür.

 • İDAME TEDAVİSİ

  Normal tedavi bittikten sonra hastalığın nüksüne mani olmak için bir müddet idame tedavisi uygulanır. Bu süreçte hasta iki gün ile iki hafta arasında değişen aralıklarda NOI almaya devam eder. İdame tedavisi sırasında NOI'den sonra ateş çıkacak olursa Normal tedavi uygulamasına geri dönülür, yani NOI günlük olarak verilmeye başlanır. Genel olarak Normal tedavi süresi kadar İdame tedavisi tavsiye edilir.

 

YAN ETKİLER

Terapötik doz N.O. ekstreleri verildiği zaman hastalarda şu yan etkiler gözlenmiştir:

NOI'DEN SONRA
 • Hastaların yaklaşık % 70'inde dozajla ayarlanabilen, kontrolü kolay bir ateş yükselmesi görülür. N.O. ateşi iğne yapıldıktan iki-dört saat sonra yükselmeye başlar, iki-dört saat devam eder, sonra kendiliğinden normale düşer. N.O. ateşi istendiği takdirde Aspirin veya benzeri bir ağrı kesici verilerek düşürülebilir. NOI olan kanserli hastalarda görülen bu ateş, vücutta habis hücre kalmadıktan sonra çıkmaz olur.

 • Sinir sistemiyle ilgili komplikasyona rastlanmamıştır.

 • Görme ile ilgili soruna rastlanmamıştır.

 • Üriner sistem: miktürasyonda artma gözlenmiştir.

 • Alerjik reaksiyon: Çok seyrek olarak kaşınma, epiderm eksfoliasyonu gözlenmiştir. Böyle bir durumda antihistaminli ilaçlar kullanmak çoğu zaman sorunun üstesinden geldi. Antihistaminli ilaçların fayda etmediği durumda N.O. tedavisi terk edildi.

 • Eskiden N.O. tedavisi görmüş bir hasta, herhangi bir sebepten dolayı tekrar NOI vurulmak durumunda olursa, alerjik reaksiyon meydana gelebilir. Bu alerjik reaksiyon tıbbi tedavi ile düzelebilir. Haliyle, uzun aradan sonra tekrar NOI yapılmadan evvel mutlaka alerji testi yapılması gerekir.

 • İğne yerinde acıdan şikayet eden hastalar olduğu zaman NOI lokal anestetik ile karıştırılarak verildi.

 • Bazı hastalar NOI verilmesinden sonra kısa bir müddet tümörlerinde ağrı hissettiklerini bildirdiler. Ağrı rahatsız edici seviyede olduğu zaman analjezik verildi. Bu şekilde ağrı görüldüğü zaman bazı hastalarda daha önce fark edilmemiş tümörlerin mevcudiyeti ortaya çıktı. Bu tür ağrı N.O. tedavisine yeni başlayan bazı hastalarda görüldü ve, genellikle, üç hafta içinde kayboldu.

 • Birçok hastada; meme bezlerinde büluğ çağında iken olan ağrıların benzeri gözlendi. Bu semptomla birlikte seksüel kudrette ve libidoda artış da gözlendi.

 • Normal tedavi sırasında lökosit sayımlarının arttığı, bazen 12.000 - 18.000'e kadar çıktığı gözlendi.

 • Anemik semptomları olan bazı hastalarda taşikardi olduğunda kardiotonik ilaçlar ilave olarak verildi.

 • NOI'den sonra ateş çıkacak olduğunda, ateş çıkmadan evvel bazı hastalarda üşüme titreme gözlendi.

NOO'DAN SONRA
 • NOO'dan sonra ateş çıktığı görülmedi. Genel olarak NOO; gastrointestinal sistemde olan kanser vakalarında NOI'ye ilave olarak verildi.

 • Seyrek de olsa tedaviye yeni başlayan bazı vakalarda NOO aldıktan sonra bulantı, kusma, diare gözlendi. İlave semptomatik tedavi ile sorunun üstesinden gelindi. Birkaç gün sonra ilave semptomatik tedaviye gerek kalmadığı gözlendi.