VAKA RAPORU

Teşhis: İnopere mide kanseri + metastaz - VO

Aşağıdaki; Almanya'da Kirchen Sieg Bölge Hastanesi İkinci Cerrahi Kliniği Şefi Dr. Malski tarafından 1974 yılında verilmiş iki rapor; hastanın Dr. Özel'e gelmeden evvelki durumunu tasfir etmesi bakımından tercüme edilmişlerdir.

 


 

Tıbbi rapor tercümesi başlangıcı

 

Tıp Doktoru H. Malski
II. Cerrahi Kısım Baş Tabibi
Kirchen/Sieg Mıntıkası Hastanesi -Kısım II-

5242 Kirchen, 2.8.1974

Bildiri : Bay Tabib Dr. Lassnig
Herdrorf
Türkiye'deki Tıp Doktoruna

Bay
Tıp Doktoru Adorf
Dahili Hastalıklar Mütehassısı
Mıntıka Hastanesi Kısım: II
Kirchen

Çok Sayın Meslektaşım Bay Adorf, 11.7.74 tarihinde Cerrahi bölümümüze kabul etmiş bulunduğumuz Sassenroth'dan 19.4.32 doğumlu Bayan Vxxxxx Öxxx'un bize gönderilmesi nedeniyle size teşekkürlerimizi bildiririz.

Teşhis:
Pankreas ve onikiparmak bağırsağı sarmış olan ameliyatı gayrikabil mide kanseri. Karın boşluğunun açılması, alınan parçanın tetkiki, bağırsak solucanı.

Hasta aylardan beri karın üst kısmı ortasında ve sağ kaburga kavislerindeki kolik cinsi ağrılardan ve kusmaktan şikayet etmekte idi. Kendisi iştahtan kesilmiş ve çok zayıflamıştı. Muayene esnasında bütün üst karın kısmında ve bilhassa kaburgaların ortasında ve her iki tarafında bastırılmaya karşı büyük hassasiyet göstermekte idi. Hafif adele mukavemeti olmakla beraber tazyik kalkınca ağrı durmuyordu. Karın kısmı yumuşak ve böbrek durumu serbest idi. Mide röntgeninde pylorusstenös penetran bir ur mevcudiyeti görülmekte idi.

Bunun üzerine 18.7.74 tarihinde bir intübasyon narkozunu müteakip karın açılmıştır. Bu arada Pylorus'un üst kısmında küçük kurvatürden ve arka cidardan çıkan bir yumruk büyüklüğüne yakın bir ur tesbit edilmiştir. Diğer malumatları lütfen ekli olan operasyon raporundan alınız.

Mesokolondan alınan infiltre bir yağ nesçi üzerinde yapılan histolojik tetkik şu teşhisi vermiştir: İnduizler sklerotik karakterli karsinom hücreleri ile sklerozik mesanterial yağ hücreleri. (Sklerosierendes mesenteriales Fettgewebe mit einigen Carcinom zellverbanden vom induzierend, sklerosierenden Character).

Yatakta ilk yara kapandı. Hastaya iki kutu A Rh pozitif grubu kan verildi. Biz bugünkü 2.8.1974 tarihinde Bayan Öxxx'u, kendisi Türkiye'ye avdet etmek istediğinden, taburcu ediyoruz.

Hastanın bize gönderilmesi nedeni ile teşekkürlerimizi tekrar eder,

Meslekten selamlarımızı göndeririz

Tıbbi rapor tercümesi sonu


 

Ameliyat raporunda laparotomide yapılan ve görülenlerin detayları var:

 


 

Ameliyat raporu tercümesi başı

 

ÖXXX Vxxxxx
Sassenroth

Narkoz şekli: Tüp ile verilen (intubatron), Trapanal, Fluothane, Succinil, Panc., Lachgaz, Oksijen.
Hasta bakıcı: Hasibe

Dr. Malski                         Dr. Sackey

Teşhis:
Pankreas ve oniki bağırsağı sarmış olan ameliyatı gayrı kabil mide kanseri, karın başluğunun açılması, alınan parçanın tetkiki, bağırsak solucanı.

 

Hastanın karın üst kısmı transrektal olarak açılmış ve peritoniuma girildiğinde Pylorus'un üst kısmında bir yumruk büyüklüğüne yakın ve küçük kurvatürden ve arka cidardan çıkan bir ur tesbit edilmiştir. Tümör pankreas ağzına kadar girmiş ve karaciğer ağzı imtidanınca oniki parmak bağırsağa kol atmıştır. İnce bağırsak geniş infiltrasyon şumulüne girmiştir. Retroperitonal durumda olan büyük lenf topak paketleri oniki parmak bağırsak ve infiltraysyon ile tamamen birleşmiş haldedirler. Öd kesesi; ince bağırsak ve pylorus infiltrasyonuna karışmıştır. Karaciğer kısmında klinik olarak bir metastaz tesbit edilmemiştir. Karın boşluğunda herhangi bir hastalık durumu müşahede edilmedi. Mide ağzı halen oldukça geniş ve geçmeye mani değildir. Pylorus'dan alınan infiltre yağ nesci tetkik edildi. Karın kontrol edildi. Karın kademeli olarak kapatıldı. Antiseptik sargı yapıldı.

Mülahazat: İnce bağırsakta 20cm'den uzun bir bağırsak solucanı tesbit edildi.

 

Ameliyat raporu tercümesi sonu

 


( Ek VO0 )

Biyopsi materyalinin histopatolojik tetkiki 18 Temmuz 1974'te 10345/74 referans numarası ile "Pathologisches Institute des Ev. Jung-Stilling-Krankenhauses in Siegen"de yapılır.

Bu ameliyat ve teşhis üzerine; o zamanlar Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (LVA) diye anılan, o zamanki adresi de 8580 Bayreuth 2, Postfach 2720, West Germany olan Alman sosyal sigorta kurumu, birkaç aylık ömür biçilen hastayı malulen emekliye ayırır ( Ek VO1A ve Ek VO1B ).

Hasta Almanya'daki hastaneden çıkınca Türkiye'ye döner. Durumu ağırlaşınca S.S.K. İstanbul Hastanesi'ne yatırılır. Orada 19 Ağustos 1974'te verilen Sıhhi Kurul raporuna göre; hasta 3 Ağustos'ta yatırılır, ancak teşhis metastazlı inopere mide kanseri olduğundan birşey yapılamaz ve hasta 8 Ağustos 1974'te hastaneden çıkarılır ( Ek VO2 ). Hastaya morfin reçetesi verilir.

Hastayı Dr. Özel'e 15 Eylül 1974'te getirdiler. Morfin kullanıyordu, dolayısı ile sarhoşmuş gibi davranıyordu. Yönünü bulmakta zorluk çekiyordu, konuşması zor anlaşılıyordu, hafızası zayıflamıştı. Dili çok kuru idi. Epigastriumda şişlik ele geliyordu, aynı bölgede ameliyat izi vardı. Yakınları çok kilo kaybetmiş olduğunu söylediler. Testte 0.5mL NOI ile ateş 38.5o C'ye çıktı. Hasta yakınlarına N.O. tedavisi izah edildi, haftada altı kez 0.4mL NOI vurulması, dozu ateşlere göre ayarlamaları, ayrıyeten hergün yemeklerden sonra 3 x 0.5mL NOO alması tavsiye edildi.

Hastanın ağrıları yavaş yavaş azaldı, birinci ayın sonunda tümden geçti. Tedaviye başladıktan iki ay sonra NOI'den sonra ateş çıkmaz oldu, ve hasta iki günde bir 0.4mL NOI vurulması, hergün 3 x 0.5mL NOO almaya devam etmesi tavsiye edilerek idame tedavisine başlatıldı. İdame tedavisine üç ay devam ettikten sonra N.O. tedavisi kesildi.

Hasta; 1975'te provoke kusmadan muztarip olur ve pilorik stenosis semptomu ortaya çıkar. Bunun için ameliyat olur. Ameliyatta eski metastazlı inopere mide kanserine ait bir ize rastlanamaz.

Hasta LVA tarafında malulen emekliye ayrılmış olduğundan, iyileştikten sonra emekli maaşı alarak Türkiye'de yaşamaya devam eder. Bu durum LVA'nın 1982 yılında hastadan tıbbi kontrol istemesine kadar devam eder. Hasta 3 Kasım 1982'de S.S.K. İstanbul Hastanesi'nde tıbbi kontrolden geçer ve sağlıklı olarak bulunur ( Ek VO3 ). Bu rapor üzerine LVA hastadan Almanya'ya dönerek işbaşı yapmasını ister. Ancak hasta artık Türkiye'ye yerleşmiş olduğundan Almanya'ya gidemez ve LVA hastanın malulen emekli maaşını keser. (LVA'nın konu ile ilgili kalın dosyasının referans numarası 18 190432 Y 503, benzer şekilde Türkiye S.S.K.'daki dosya numarası 565209'dur.)

Hasta 1988'de N.O. tedavisi ile ilgili bir televizyon programına konuk oldu.

Hastadan haber alınan 2002 yılında remisyondaydı.